zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOOTLOOSE.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Sklepu Internetowego Footloose.pl (dalej: „Sklep”) określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez AllWear spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-468), ul. Energetyków 23-25A Lok. 101, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000437347, o kapitale zakładowym w wysokości 30000 zł w całości opłaconym, NIP: 9462640371, REGON: 061448204, adres korespondencyjny: ul. Energetyków 23-25A Lok. 101, 20-468 Lublin, tel.+48 814480722, e-mail: bok@footloose.pl, zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem ul.Energetyków 23-25A Lok. 101, 20-468 Lublin.

2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu zostały przyjęte następujące definicje:

1. Atrybut produktu – grupa cech uszczegóławiających opis danego Produktu, jak np.: kolor, rozmiar, technologia itp.

2. Hasło - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta korzystającego ze Sklepu. Musi składać się z co najmniej ( opisać liczbę znaków i ewentualne elementy hasła)8 znaków, w tym przynajmniej z jednej cyfry.

3. Kategoria produktów (zwane także inaczej działem produktowym lub grupą produktową) – możliwe podziały do zastosowania wobec ogółu Produktów dostępnych w Sklepie, a w tym w szczególności podział Produktów według następujących kategorii:

a) Kategoria Produktu – np. akcesoria, buty, konfekcja,

b) Marka Produktu - np. Adidas, Nike, Reebok, 4F, Outhorn, New Balance,

c) Rodzaj Produktu – np. męski, damski, dziecięcy, unisex, 

d) Charakter Produktu – np. Casual, Lifestyle, Outdoor, Sport,

e) Kategoria sportu do którego Produkt jest rekomendowany – np. koszykówka, piłka nożna,

f) Sezon użytkowy którego dotyczy Produkt – wiosna, lato, jesień, zima,

g) Kolekcja Produktu – obejmująca posiadające wspólny wyróżnik Produkty z różnych Kategorii, lecz z jednej marki, oznaczone jednolitym Kodem Kolekcji.

h) Rozmiar- rozmiar obuwia wyznaczony na podstawie podanych kryteriów, kliknij tutaj

4. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, która została poprawnie zarejestrowana w Sklepie poprzez przypisanie jej unikalnego Loginu wraz z unikalnym Hasłem.

5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Kod Produktu - jest to sposób oznaczenia Produktu za pomocą symbolu lub ciągu znaków.

7. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą własnego Loginu i Hasła.

8. Kurier – profesjonalny przewoźnik, z wykorzystaniem usług którego zakupione Produkty mogą być dostarczane do Klienta.

9. Login– unikalny dla każdego Klienta ciąg znaków identyfikujący danego Klienta spośród pozostałych Klientów.

10. Produkt (zwany także zapasem, towarem, artykułem lub indeksem) – jedna sztuka towaru stanowiąca podstawową jednostkę towarową w Sklepie, charakteryzowana przez grupę ściśle określonych wartości atrybutów. Każdy Produkt ma przypisany swój Kod Produktu.

11. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Footloose.pl

12. Sklep - platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych

§3 Regulaminem Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet z dostawą na terytorium Polski. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej www.Footloose.pl

2. Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu check box)zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) („Rejestracja”).Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

4. Złożenie w Sklepie zamówienia zakupu Produktów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zarejestrowanie/usunięcie konta Klienta

1. Rejestracji można dokonać ze strony głównej Sklepu wybierając opcję „Link > Konto > Załóż Konto ”, lub podczas składania zamówienia wypełniając dane w zakładce.

Zalogować można poprzez "Link > Konto > Zarejestrowany klient".

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, chyba że informacje o Loginie lub Haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Klienta przy okazji Rejestracji, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

5. W celu usunięcia konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5. Ceny

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżania oraz podwyższania cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

4. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 6. Składanie oraz realizacja zamówienia

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci Sklepu, którzy dokonali skutecznej rejestracji zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

a) Zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Klienta lub dokonanie rejestracji zgodnie z § 4 Regulaminu;

b) Podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w formularzu o ile nie zostały one podane przy rejestracji;

c) Potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika w polu typu check box) zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisanych w formularzu zgodnie z § 3 Regulaminu.

d) Wybór oraz wprowadzenie Produktu/ów do koszyka;

e) Wybór formy płatności oraz sposobu dostawy lub odbioru Produktu/ów;

3. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w § 6 ust. 2 Regulaminu. Dane te umożliwią: realizację oraz , a także wystawienie faktury VAT lub innego dokumentu fiskalnego.

4. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

a) Podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

b) Braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e-mail w okresie realizacji zamówienia;

c) Nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;

d) Obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), wykorzystywanie platformy cyfrowej Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

5. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 6 pkt. 4 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

§ 7. Formy dostawy oraz płatności

1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów na koszt Klienta za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.

a) Płatność za zamówione Produkty może być dokonana przez Klienta: przed wydaniem Produktów Klientowi – przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep;

b) W momencie odbioru Produktów przez Klienta:

• gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera;

2. Koszty dostawy Produktów -kliknij tutaj

3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności elektronicznej, przesyłka z Produktami zostanie nadana bezzwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą cenie zamówionych Produktów.

4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera.

5. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie maksymalnie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z zamówieniem.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Konsumenta) w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Konsument oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zwracane Produkty należy odesłać do Sklepu na adres wskazany w § 1.1. Do zwracanych Produktów należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość o ile nie zostało wysłane Sprzedawcy wcześniej, przed upływem terminów o których mowa w § 8 ust 1.

Przykładowy wzór Oświadczenia można pobrać tutaj:

http://footloose.pl/download/oswiadczenieo odstapieniu.odt

4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie.

§ 9 Kontakt ze Sklepem

Telefoniczna obsługa Klientów Sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 oraz w sobotę od 10-13 pod numerem telefonu +48 814480722. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane

jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: bok@footloose.pl lub przez stronę internetową Sklepu internetowego po zarejestrowaniu się i zalogowaniu Klienta na swoje konto lub bezpośrednio wysyłając zapytanie na adres e-mail BOK.

§ 10 Niezgodność Produktu z Umową, Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 )

2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ). W przypadku zgłoszenia Reklamacji Klient powinien przesłać Produkt do Sklepu na adres: AllWEAR Sp.z o.o., Sklep Internetowy Footloose.pl, ul. Energetyków 23-25A Lok. 101, 20-468 Lublin wraz z kopią paragonu lub faktury VAT oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym, którego przykładowy wzór można pobrać tutaj:

http://footloose.pl/download/zgloszenie_reklamacyjne.doc

3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.

§ 11 Wymagania techniczne

1. Sprzedawca podejmuje działania, aby Sklep był obsługiwany przez wszystkie wiodące przeglądarki dostępne na rynku.

2. W przypadku zablokowanego wyświetlania wyskakujących okien przegląrki (pop-up) niektóre strony Sklepu mogą się nie wyświetlać.

3. W przypadku blokady przekierowań (redirect) niektóre dokumenty Sklepu internetowego mogą nie wyświetlać się poprawnie.

4. Strona Sklepu internetowego wymaga do poprawnego działania włączonej obsługi Java Script

5. Strona Sklepu internetowego wymaga dla poprawnego działania plug-in flash v8.0 oraz wyższe wersje.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


Sklep z butami sportowymi Nike, Adidas, Puma

Najlepsze marki sportowe w znakomitych cenach

W naszej ofercie posiadamy buty sportowe znanych marek ale także i odzież, dla osób zajmujących się sportem amatorsko jak i profesjonalnie. 

Adidas, Nike, Reebok, Asics i wielu innychproducentów znajdziesz w naszym sklepie.

Naszym celem jest ciągły rozwój i współpraca z Klientami. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Podziel się z nami swoimi potrzebami, a my dopasujemy się do Ciebie!